అబద్దబోధలకు బానిసలం అయ్యామా? | #2Peter 2:10-16 Committed to Counterfeits? | Edward William Kuntam