పవిత్ర ప్రేమ ఆత్మీయమైనఆకలి పుట్టిస్తుంది|Holy love leads to spiritually hunger|Edward William Kuntam || 1 Peter