భార్యలు లోబడాలి; భర్తలు సన్మానించాలి | #1Peter3.1-7 Wives should submit, Husbands should honour