లోబడుట అంటే ఏంటి, ఎలా,ఎందుకు? | #1Peter2.11-25 Submission is a Godly mission | Edward William Kuntam