స్వేచ్ఛను కోల్పోతానా? అలా అయితే ఏమిటి? | #2Peter2:17-22 Will we lose freedom? |Edward William Kuntam